Устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност

Неизбежно беше и в България започна да се говори за Корпоративна социална отговорност. Появиха се първите сертифициращи фирми, налице са и първите заверени отчети за устойчиво развитие на някой напредничави корпорации.
Какъв смисъл се влага в понятието „устойчиво развитие”?

Значение на понятието Устойчиво развитие
Идеята на устойчивото развитие е да осигури на обществото качествен живот, като отчита хармонията между три основни фактора – икономика, социални отношения и околна среда. В свят без икономически трусове, без конфликти в обществото и без екологични заплахи не се прави компромис с възможността на идните поколения да удовлетворяват своите нужди.
Върху икономиката, обществото и околната среда влияят най-значително корпорациите, затова отчетността на устойчивото развитие е преднзначена предимно към тях.

Global Reporting Initiative
Водещият контролиращ орган за отчетността на устойчивото развитие на фирмите е GRI. Global Reporting Initiative създаде стандарти за съставяне на отчети за Устойчиво Развитие. Чрез такива отчети организациите измерват състоянието си по система от икономически, социални и екологични фактори, които влияят на устойчивото развитие.
Оформено в едно изречение стандартите на GRI социално отговорна фирма може да бъде тази, която осъзнава, че е отговорна за бъдещето на човечеството.

Какви са ползите от устойчивото развитие
Неуспорима полза за човечеството е, ако то живее в стабилна икономика, мирно общество и в чистота. За тази цел, фирмите трябва да положат системни усилия в измерването на множество показатели, които влияят върху устойчивото развитие. Въпросната отчетност би била от полза за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност.